​HOF VAN CASSATIE 
COUR DE CASSATION KASSATIONSHOF

​Laatste nieuws

Recente belangwekkende arresten

28 juni 2024

C.23.0288.F

​Het Hof van Cassatie beslist dat, zelfs wanneer de uitoefening door de gefailleerde van zijn recht om de kwijtschelding te vragen onrechtmatig wordt verklaard, die kwijtschelding enkel kan worden geweigerd indien de gefailleerde kennelijk grove fouten heeft begaan die tot het faillissement hebben bijgedragen.

31 mei 2024

C.22.0241.F

​Een gedetineerde wordt in een individueel bijzonder veiligheidsregime geplaatst wanneer blijkt dat hij een voortdurende bedreiging uitmaakt voor de veiligheid en de controlemaatregelen en bijzondere veiligheidsmaatregelen ontoereikend zijn, zodat er tegen hem meteen een of meerdere van de voorgeschreven maatregelen worden genomen, ook al werden de te volgen procedure voor het invoeren van die regeling en de rechtsmiddelen en waarborgen waarover de gedetineerde in dit verband beschikt, niet in acht genomen.

12 juni 2024

P.24.0239.F

​Ramp van Gellingen. Brandbestrijding is voor gemeenten een verplichting waarvan de kosten, krachtens de wet, voor hun rekening moet blijven. De bedragen die deze overheden als publieke werkgevers moeten betalen om de schade uit arbeidsongevallen te vergoeden, wanneer brandweerlieden of andere personeelsleden die op weg naar de brand of bij hun interventie zijn omgekomen of gewond geraakt, maken geen vergoedbare schade uit.

ZIE MEER