Jaarverslag 2022


Hof van Cassatie van België


        Hof van Cassatie van België


Jaarverslag
2022
Arresten Conclusies Cijfers
Arresten Conclusies Cijfers

De eerste voorzitter, Beatrijs Deconinck
en de procureur-generaal, André Henkes  


Voorwoord

De werking van het Hof en zijn parket

Tijdens het gerechtelijk jaar 2021-2022 konden de verschillende gerechtelijke entiteiten en parketten terug grotendeels normaal functioneren, dankzij collectieve nationale en internationale inspanningen op het gebied van volksgezondheid die toelieten de vele problemen van de Sars-Covid 19 pandemie met succes te bestrijden. Dat gold ook voor het Hof van Cassatie en zijn parket.

Het Hof werd evenwel getroffen door het onverwachte overlijden van een van zijn meest ervaren raadsheren, die niet alleen bij de vorming van rechtspraak betrokken was, maar ook bij diverse beleids- en coördinatietaken, zowel binnen het Hof als in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Adviesraad van de magistratuur. Daarnaast werd het Hof ook met de vervroegde pensionering van een ander vooraanstaand raadsheer geconfronteerd. Het feit dat de ploeg van referendarissen, waarvan het aantal werd uitgebreid, om verschillende redenen niet op volle sterkte heeft kunnen werken, bleef evenmin zonder impact.

Desalniettemin hebben de leden van het parket en de zetel en alle administratieve diensten die hen ondersteunen over het algemeen een gestaag tempo in het uitvoeren van hun werkzaamheden kunnen aanhouden. Dat heeft aanzienlijke inspanningen gevergd, vermits een belangrijk deel van het personeel van het Hof en zijn parket bij twee belangrijke hervormingsprocessen zijn betrokken.

Het betreft enerzijds het proces van digitalisering en in het bijzonder (cf. infra) de uitbouw van een nieuw case management systeem (CMS) (elektronische toepassing voor het beheer van dossiers) eigen aan het Hof, ter vervanging van het huidige Syscas-softwareprogramma, dat verouderd is en niet langer verenigbaar met de digitale ambities van het Hof (elektronisch dossier, etc.). Er werd met succes een multidisciplinair team gevormd, dat zich bewust is van de omvang van deze uitdaging, dit alles in het licht van het gegeven dat het Hof als pilootsite werd uitgekozen.

Anderzijds is er het vele denkwerk, gevoerd tijdens onophoudelijke vergaderingen met alle geledingen van de rechterlijke macht, de administratie en de strategische beleidscel van de minister van Justitie, dat in het voorjaar van 2023 moet leiden tot het opstellen van de nodige wetsbepalingen ter uitvoering van de Wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie. Dit blijkt geen sinecure. Deze hervorming raakt alle betrokken actoren en houdt voor de rechterlijke macht een fundamentele paradigmashift in, waarvan vandaag niet kan worden ingeschat hoe verstrekkend de eventuele gevolgen voor de grondwettelijke positie van de rechterlijke macht, en meer bepaald voor haar onafhankelijkheid, zullen zijn.

Lees meer Lees meer

Het Hof van Cassatie en andere rechtscolleges


Het Hof van
Cassatie en
andere rechtscolleges

We raden je aan om de landschapsmodus te gebruiken om de weergave te optimaliseren


Meer informatie over het Hof en andere rechtscolleges


Europese, internationale en nationale betrekkingen

Verscheidene magistraten van zetel en parket vertegenwoordigen het Hof van Cassatie in adviesorganen of netwerken:


We raden je aan om de landschapsmodus te gebruiken om de weergave van de tijdlijn te optimaliseren

 • Plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van Frankrijk – Frankrijk, Parijs – Mevr. Deconinck

  10/01
 • Seminarie en opening van het gerechtelijk jaar van het Internationaal Gerechtshof te Den Haag – Virtueel – Mevr. Deconinck en Mevr. Couwenberg

  20/01
 • Werkbezoek aan het parket bij het Hof van Cassatie van Frankrijk – Frankrijk, Parijs – Delegatie van het Hof onder leiding van H. Henkes

  17/02
 • Conferentie van het netwerk van de voorzitters van de opperste gerechtshoven van de Lidstaten van de Europese Unie – Frankrijk, Parijs – Mevr. Deconinck en H. Henkes

  21/02
 • bezoek vanuit Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan de drie hoogste gerechtshoven van België - Hof van Cassatie

  10/03
 • Bijeenkomst van de raad van bestuur van het netwerk van de voorzitters van de opperste gerechshoven van de Lidstaten van de Europese Unie – Slovenië, Ljubljana – Mevr. Deconinck en Mevr. Couwenberg

  01/04
 • Colloquium “Open Data and Artificial Intelligence” van het netwerk van de voorzitters van de opperste gerechtshoven van de Lidstaten van de Europese Unie – Zweden, Stockholm – Mevr. Deconinck

  05-07/05
 • Bijeenkomst van het ECHR Superior Courts Network – Virtueel – Mevr. Couwenberg

  10/06
 • 28e European Labour Court Judges Meeting – Duitsland, Erfurt – H. Mestdagh

  20-22/06
 • Congres « La motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires » van de AHJUCAF – Benin, Cotonou – H. de Formanoir de la Cazerie

  30/06-02/07
 • Installatie van de Eerste voorzitter van het Hof van Cassatie van Frankrijk – Frankrijk, Parijs – Mevr. Deconinck

  18-19/07
 • Colloquium Open and Equal Justice. The Role of the Supreme Courts van de International Association of Procedural Law (IAPL) – – Italië, Brescia – Mevr. Deconinck

  06-08/10
 • Colloquia van het netwerk van de voorzitters van de opperste gerechtshoven van de Lidstaten van de Europese Unie – Tsjechië, Praag – Mevr. Deconinck

 • De heer U. Herrmann, voorzitter van de derde kamer van het Duitse Bundesgerichtshof, in het kader van het uitwisselingsprogramma van het netwerk van de voorzitters van de opperste gerechtshoven van de Lidstaten van de Europese Unie

  17-28/10
 • 7e meeting van het netwerk van de voorzitters van de opperste gerechtshoven van de Lidstaten van de Europese Unie - in Brussel - Verschillende leden van het Hof

 • Consultative Council of European Judges (CCJE) ter goedkeuring van het advies over de vrijheid van meningsuiting van rechters – Frankrijk, Straatsburg – Virtueel – H. de Formanoir de la Cazerie

  30/11-02/12


Personalia


Studie

Rechtsbijstand bij het Hof van CassatieLees


Lees
Enkele belangwekkende studiesDe controle van het Hof van Cassatie op de interpretatie van geschriften in een nieuwe verpakking

Studie referendaris J. Tanghe

Reeds lang vernietigt het Hof van Cassatie rechterlijke beslissingen die steunen op een interpretatie van een geschrift die onverenigbaar is met de bewoordingen of de strekking van dat geschrift. De doctrine verantwoordt die toetsing aan de hand van het gereglementeerd bewijsstelsel, maar de toetsing blijkt in realiteit reeds lang van die originele verantwoording vervreemd. De invoering van artikel 5.64, lid 2, Burgerlijk Wetboek zet het één en ander recht, maar komt niet aan alle bedenkingen tegemoet.

Lees meer


De burgerrechtelijke aansprakelijkheidsimmuniteit van de werkgever en de werkmakker bij samenloop met een fout van een medeaansprakelijke derde

Studie referendaris M. de Potter de ten Broeck

1. Centraal in deze studie staat de vraag of de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsimmuniteit waarvan de werkgever en de werkmakker op grond van artikel 46 Arbeidsongevallenwet genieten, ook doorwerkt op de in solidum-gehoudenheid tussen medeaansprakelijken, in die zin dat het slachtoffer van het arbeidsongeval, dat zelf geen fout beging, en/of de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar, de niet-immune medeaansprakelijke derde slechts voor zijn aan-sprakelijkheidsaandeel kan aanspreken.

2. Deze vraag beantwoordt het Hof van Cassatie op heden ontkennend. De vraag en het ontkennend antwoord krijgen eerst verdere omkadering (A). De kritiek op dit ontkennend antwoord en de argumenten voor een tegenovergesteld, bevestigend antwoord worden vervolgens kritisch onderzocht (B-D). Tot slot volgt een besluit (E).

Lees meer


Begroting van de bijkomende schadevergoeding voor de koper bij ontbinding van een koopcontract wegens wanprestatie van de verkoper: wat indien de koper een vervangkoop heeft gesloten?

Studie referendaris A. Lenaerts

Deze studie behandelt specifiek de vraag hoe de bijkomende of aanvullende schadevergoeding voor de koper moet worden berekend, met name de gederfde winst, bij ontbinding van een koopcontract wegens wanprestatie door de verkoper, wanneer de koper na de definitieve niet-uitvoering door de verkoper een vervangend koopcontract met een derde heeft gesloten.

Lees meer